ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο κάθε επισκέπτης και το κάθε μέλος που χρησιμοποιεί τη διαδικτυακή πλατφόρμα του Wildrobe παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τόσο το παρόν όσο και τους όρους χρήσης της πρoτού προβεί σε χρήση τόσο της διαδικτυακής πλατφόρμας όσο και των υπηρεσιών του Wildrobe, και να προχωρήσει στην εν λόγω χρήση μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση της υπηρεσίας διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού - Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε εγγεγραμμένο χρήστη καθώς και τον εκάστοτε επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Επιπροσθέτως τόσο ο κάθε επισκέπτης όσο και ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην διαδικτυακή πλατφόρμα του Wildrobe σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων μελών - επισκεπτών ή να δημιουργήσουν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας του Wildrobe.

Με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας (wildrobe.com) αποδέχεστε τις πρακτικές, που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Όλα τα στοιχεία που δηλώνετε στo wildrobe.com («Ιστοσελίδα»), συλλέγονται, υφίστανται επεξεργασία και αποθηκεύονται από την εταιρεία με την επωνυμία «Wildrobe Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» («Wildrobe»).

Πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της ασφαλούς και ομαλής επικοινωνίας και σύνδεσης των χρηστών με την Ιστοσελίδα. Διαφυλάσσεται το απόρρητο του περιεχομένου τους και δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διαβίβαση ή η κοινοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου. Με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας αποδέχεστε τις πρακτικές, που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Όλα τα στοιχεία που δηλώνετε στη Ιστοσελίδα, συλλέγονται, υφίστανται επεξεργασία και αποθηκεύονται από την εταιρεία με την επωνυμία «Wildrobe Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»). Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ιστοσελίδας υπόκειται στις διατάξεις της ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας, και δη στις διατάξεις του Ν. 2472/1997 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του Ν. 3471/2006 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα», όπως ισχύουν. Ο χρήστης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους προαναφερόμενους νόμους όπως τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης, ανάκλησης της συγκατάθεσης, φορητότητας και διαγραφής. Το Wildrobe δεν φέρει ευθύνη για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που ισχύουν σε άλλους δικτυακούς τόπους, στους οποίους ο δικός μας δικτυακός τόπος παραπέμπει υπό μορφή συνδέσμων.

1. Ορισμός προσωπικών δεδομένων 

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται ως η κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσότερων  συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων. 

 

Συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Επιλέγοντας να κάνει χρήση των υπηρεσιών στην Ιστοσελίδα ή να λάβει πρόσθετες πληροφορίες μέσω αυτής, ο χρήστης μπορεί να κληθεί να παράσχει τις ακόλουθες πληροφορίες: το πλήρες ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνσή του, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου του και σε όποιες περιπτώσεις απαιτείται για τη λειτουργία της υπηρεσίας, όπως αυτή περιγράφεται στους σχετικούς όρους χρήσης που παρέχεται μέσω της Ιστοσελίδας, τα στοιχεία της πληρωμής του, η οποία θα γίνεται μέσω συστήματος Viva Payments που παρέχεται από την εταιρεία με την επωνυμία Viva Payments Ανώνυμη Εταιρεία, καθώς και όπου απαιτείται σύμφωνα με τα ανωτέρω τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, την τράπεζα και το όνομα δικαιούχου. Οι πληροφορίες που παρέχονται, εγγράφονται στις βάσεις δεδομένων της Ιστοσελίδας με ή χωρίς χρήση αυτοματοποιημένων μέσων. Τα μόνα μέρη που ενημερώνονται σχετικά με το πλήρες ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο των χρηστών που έχουν πραγματοποιήσει παραγγελία για αγορά αντικειμένου μέσω της Ιστοσελίδας είναι η μεταφορική εταιρεία με την επωνυμία Καραβουναρλής Πωλ Άντονυ-Κοζικόπουλος Κωνσταντίνος Ο.Ε. (BIZCOURIER SERVICES) και οι τυχόν συνεργαζόμενες με αυτήν μεταφορικές εταιρείες προκειμένου να εκτελέσουν την παραλαβή αντικειμένου που έχει πωληθεί μέσω της Ιστοσελίδας και παράδοσή του στον αγοραστή που έχει προχωρήσει σε αγορά του αντικειμένου μέσω της Ιστοσελίδας. 

Εφόσον δοθεί ειδική συγκατάθεση του χρήστη, η ιστοσελίδα συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Για την αποστολή αντικειμένων/παραγγελιών που ο ίδιος έχει πραγματοποιήσει.
  • Για την καταχώρηση αντικειμένων που ο ίδιος έχει πραγματοποιήσει και επιθυμεί να πωλήσει.
  • Για την αποστολή νέων και λοιπών ενημερώσεων.

Δικαιώματα χρηστών Ιστοσελίδας

Ελπίζουμε ότι θα είστε ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες μας. Ωστόσο, αν δεν θέλετε να λαμβάνετε e-mails και επιθυμείτε την αφαίρεση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης από την ηλεκτρονική μας λίστα επικοινωνίας, παρακαλούμε στείλτε e-mail στη διεύθυνση [email protected] χρησιμοποιώντας ως τίτλο «Διαγραφή Email». Μπορείτε να ενημερωθείτε και να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργάζεται το Wildrobe, να τροποποιήσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε την επεξεργασία των δεδομένων σας εν γένει ή να ζητήσετε τη διαγραφή αυτών είτε μέσω των σχετικών εικονιδίων/πεδίων της ιστοσελίδας, είτε αποστέλλοντας σχετικό e-mail στη διεύθυνση [email protected].

Συλλογή ανώνυμων δεδομένων μέσω της Ιστοσελίδας

Εκτός από το συλλογή των δεδομένων από τα μέσα που αναφέρονται ανωτέρω, η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τεχνολογία που επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες της Ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, ο διακομιστής της Ιστοσελίδας ελέγχει αυτόματα τις σελίδες που επισκέπτεστε, τη διεύθυνση IP του χρήστη και τα οποία χρησιμοποιούνται από τον πλοηγό διαδικτύου σας. Η τεχνολογία αυτή δεν προσδιορίζει τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη και τα ευρήματα της χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Η Ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Η τεχνολογία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση και μέτρηση της συχνότητας της επισκεψιμότητας αυτών των συνδέσμων. Όπως και προηγουμένως, αυτή η τεχνολογία δεν προσδιορίζει τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη και τα ευρήματα της χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Το Wildrobe αποτελεί το διαχειριστή της Ιστοσελίδας και δεν γνωστοποιεί, πωλεί ή μεταβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σας σε τρίτους, που δεν έχουν σχέση με την παροχή της υπηρεσίας.

Η εταιρεία Ablysoft Private Limited υποστηρίζει τεχνικά την Ιστοσελίδα (www.wildrobe.com).

- Τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται θα τηρούνται στη βάση δεδομένων μας και μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή πληροφοριών ταχυδρομικώς ή μέσω e-mail σχετικά με υπηρεσίες που μπορεί να θεωρηθεί ότι θα εξετασθούν με ενδιαφέρον από τον χρήστη. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει τέτοιου είδους πληροφορίες μπορεί οποτεδήποτε το επιθυμεί να ενεργεί σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο «Δικαιώματα χρηστών Ιστοσελίδας».

- Η Ιστοσελίδα ενημερώνει τον χρήστη ότι τυχόν μεταβίβαση ή κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, η Ιστοσελίδα μπορεί να μοιραστεί, να μεταφέρει ή να γνωστοποιήσει τις πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων του και στις καταχωρίσεις του διακομιστή του, αν αυτό απαιτηθεί από το νόμο, τη δικαιοσύνη ή τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης, την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του χρήστη, την προστασία και την ασφάλεια ή την ακεραιότητα των δεδομένων ή της Ιστοσελίδας.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες ή εταιρείες που δεν ανήκουν στο Wildrobe. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνση του χρήστη και δεν συνεπάγονται καμία έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου ή των δραστηριοτήτων αυτών, των διαχειριστών τους ή οποιονδήποτε έχει σχέση με τους διαχειριστές. Η Ιστοσελίδα δεν ελέγχει τους συνδέσμους αυτούς και δεν είναι υπεύθυνο για τα δεδομένα τους και την πολιτική που ακολουθούν σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η επιλογή μετάβασης σε ιστοσελίδα τρίτου ο σύνδεσμος της οποίας βρίσκεται στην Ιστοσελίδα μας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Σας συνιστούμε να ενημερωθείτε για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πριν από τη χρήση των ιστοσελίδων ή να μη παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Μεταφορά προσωπικών δεδομένων στο εξωτερικό (εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Αν ο χρήστης βρίσκεται σε άλλη χώρα από όπου βρίσκεται η Ιστοσελίδα και οι διακομιστές της, οι επικοινωνίες μπορεί να οδηγήσουν στη μεταφορά πληροφοριών εκτός συνόρων. Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα και επικοινωνείτε με το Wildrobe, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων, όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πολιτική σχετικά με τα Cookies

Τα αρχεία cookies είναι αρχεία δεδομένων τα οποία μπορεί να αποσταλούν στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί στην περίπτωση αυτή να τα αποθηκεύσει στο σύστημά σας βάσει των προτιμήσεων που έχετε εγκαταστήσει στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σας σύστημα συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του τύπου προγράμματος περιήγησης (browser), και της διεύθυνσης IP (Internet Protocol) σας. Έχετε την επιλογή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ώστε να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα αρχείο cookie, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αποφασίσετε για την αποδοχή του ή μη.

Επιπρόσθετα, έχετε επιλογή αποκλεισμού όλων των cookies. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση άρνησης ή άλλου τρόπου αποκλεισμού των cookies, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε το σύνολο των διαθέσιμων λειτουργιών της Ιστοσελίδας. Το Wildrobe χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπούς ανάλυσης της επισκεψιμότητας της Ιστοσελίδας της, ελέγχου των επισκέψεων των σελίδων της και της διάρκειας πλοήγησης σε κάθε σελίδα, προκειμένου να βελτιώνει την Ιστοσελίδα, να διαφημίζει τις υπηρεσίες της και να διενεργεί ανώνυμες στατιστικές. Η χρήση των πληροφοριών αυτών δεν γίνεται με σκοπό την προσωπική ταυτοποίηση του χρήστη και τηρούνται σε συγκεντρωτική και ανώνυμη μορφή.

Το Wildrobe δεν προχωράει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται στα cookies. H χρήση της τεχνολογίας αυτής είναι σύμφωνη με τον ν. 3471/2006 περί «Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικής Ζωής στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες» και το ν. 2472/1997 περί «προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων», όπως ισχύει. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Σε περίπτωση που ο υπολογιστής του εγγεγραμμένου χρήστη καθιστά ανίκανη την εγκατάσταση cookies, ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στην διαδικτυακή πλατφόρμα του Wildrobe, ωστόσο θα επηρεαστεί η ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνει με απώτερο στόχο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών σε αυτόν .

Ειδοποίηση σχετικά με πιθανή τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Στο πλαίσιο των συνεχών βελτιώσεων της Ιστοσελίδας μας και της προσθήκης νέων λειτουργιών και υπηρεσιών, δύναται να τροποποιηθεί η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για οποιαδήποτε τροποποίηση θα ειδοποιείται ο χρήστης και η αρμόδια αρχή, όπου αυτό απαιτείται από το νόμο.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για το σκοπό παροχής των υπηρεσιών μας είτε προς πωλητές είτε προς αγοραστές μέσω της Ιστοσελίδας, θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την περίοδο που κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εκπλήρωση αυτού ακριβώς του σκοπού και για την πληρέστερη ικανοποίηση αιτημάτων σας σε σχέση με την εκάστοτε παραγγελία ή καταχώρηση αντικειμένου.

Για τους σκοπούς direct marketing/προωθητικών ενεργειών, θα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για τρία (3) έτη κατά τα οποία διατηρείται όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται στο υπ’ αριθμόν 9 στοιχείο της παρούσας δήλωσης. Εάν μετά το πέρας της τριετίας δεν δώσετε την επανασυγκατάθεσή σας για τη διατήρηση των δεδομένων, αυτά διαγράφονται.

Η εταιρεία μας δύναται να συνεχίσει να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της σε σχέση με πιθανή ευθύνη που σχετίζεται με την παροχή των υπηρεσιών μας όπως αυτές περιγράφονται στους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαμεσολάβηση – Διαιτησία

Αυτή η σύμβαση υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπάγεται στη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

Επικοινωνία

Η Ιστοσελίδα καλωσορίζει οποιαδήποτε σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με όρο της παρούσας Πολιτικής ή με οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected].

0.217 seconds